AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 40%
  • Cena: 39.00 23.40 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Zarys geotechniki

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę kor ...Czytaj więcej // The tab part
56,20 PLN
5 5 1 Product


+

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce. 

Spis treści:

Przedmowa/10
Do Czytelnika/12
ROZDZIAŁ 1 
Wstęp/l 3
1.1 Krótki rys historyczny/13
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17
ROZDZIAŁ 2 
Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych/l8
2.1 Grunty budowlane/18 
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał/20
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu ich powstawania/21
ROZDZIAŁ 3 
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów/31
3.1 Skład mineralny gruntów/31
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych/34
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej/35
3.4 Zjawisko tiksotropii/45
3.5 Kapilarność/47
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne właściwości gruntów/50
ROZDZIAŁ 4 
Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany/60
4.1 Fazy w gruncie/60
4.2 Struktury gruntu/61
4.3 Skład granulometryczny gruntów/62
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów/63
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów/66
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu/66
4.7 Cechy określające porowatość gruntów/73
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich/76
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany gruntów spoistych/77
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów/80
4.11 Stany zawilgocenia gruntów/82
ROZDZIAŁ 5 
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntów/85
5.1 Uwagi wstępne/85
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych/86
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych/91
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych/92
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych/92
5.6 Laboratoryjne badania gruntów/93
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu/93
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich/97
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych/98
5.10 Wskaźnik piaskowy/101
ROZDZIAŁ 6 
Przepływ wody w gruncie/106 
6.1 Rodzaje wody w gruncie/106
6.2 Woda gruntowa/106
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu/109
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów/l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie/114
6.6 Siatka przepływu/l17
6.7 Ciśnienie spływowe/121
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu/122
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika wodoprzepuszczalności/126
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody przez grunt/130
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych/133
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu poziomego/141
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą/145
6.14 Studnie infiltracyjne/146
ROZDZIAŁ 7 
Własności mechaniczne gruntów budowlanych/149
7.1 Wiadomości wstępne/149
7.2 Ściśliwość gruntów/167
7.3 Wytrzymałość gruntów/190
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe oraz ich wrażliwość/219
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie uniwersalnym/220
7.6 Badania cech mechanicznych skał/222
7.7 Uwagi dodatkowe/224
ROZDZIAŁ 8 
Naprężenia w ośrodku gruntowym/228
8.1 Wiadomości wstępne/228
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)/229
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły skupionej/234
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia ciągłego/238
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami/242
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego/246
8.7 Nomogram Newmarka/247
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi fundamentami/249
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego/250
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni półprzestrzeni /251
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli/253
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna/256
ROZDZIAŁ 9 
Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego/257
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń/257
9.2 Nośność podłoża/259
9.3 Osiadanie fundamentów/278
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego/287
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych/289
ROZDZIAŁ 10 
Stateczność zboczy i budowli/320
10.1 Wstęp/320
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych/322
10.3 Stateczność zboczy podpartych/363
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami (z praktyki autora)/385
ROZDZIAŁ 11 
Wpływ mrozu na grunty/393
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych oraz budynków/393
11.2 Tworzenie się wysadzin/395
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu/396
11.4 Głębokość przemarzania gruntu/400
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych/401
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych/405
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami/413
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę/415
ROZDZIAŁ12 
Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli/417
12.1 Rodzaje fundamentów/417
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie/420
I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie/442
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód górniczych/464
12.5 Fundamentowanie specjalne/466
ROZDZIAŁ 13 
Roboty ziemne/473
13.1 Uwagi ogólne/473
13.2 Zagęszczalność gruntów/474
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych/483
13.4 Projektowanie robót ziemnych/496
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych/499
13.6 Konsolidacja dynamiczna/504
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów/507
ROZDZIAŁ 14 
Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym podłożu bagnistym/513
14.1 Wiadomości ogólne/513
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża słabonośnego/515
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym/516
14.4 Osiadanie nasypów na błotach/520
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym/522
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą pionowych sączków/530
ROZDZIAŁ 15 
Stabilizacja gruntów/534
15.1 Ogólne wiadomości /534
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych/540
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych/548
15.5 Stabilizacja gruntów cementem/550
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem/560
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla brunatnego/562
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami/563
15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów/565
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych/567
ROZDZIAŁ 16 
Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem cech podłoża gruntowego/570
16.1 Wiadomości wstępne/570
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych i ich wymiarowanie/571
16.3 Nawierzchnie podatne/575
16.4 Metoda PJ-IBD/600
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów ugięć/607
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR/611
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie odkształceń sprężystych/631
16.8 Uwagi końcowe/638
ROZDZIAŁ 17 
Klasyfikacja gruntów do celów drogowych/639
17.1 Wstępne rozważania/639
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim/642
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk według A. Casagrandego/643
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD/643
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO/644
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk według autora/645
ROZDZIAŁ 18 
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych/649
18.1 Cel i etapy badań terenowych/649
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze/650
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
18.4 Badania geotechniczne terenowe/661
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów/687
18.6 Dokumentacja geotechniczna/698
ROZDZIAŁ 19 
Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych gruntów/701
19.1 Wstęp/701
19.2 Opis nomogramów/701
19.3 Dokładność nomogramów/702
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów/702
Bibliografia/709
Skorowidz/717

miękka
978-83-206-1914-0
Zenon Wiłun
10 / 2013
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: